Regulamin sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i składania zamówień w sklepie internetowym MDT Style, którego właścicielem i administratorem jest MDT Production sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie.
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza złożyć zamówienie lub dokonać zakupu w sklepie internetowym.
Sprzedawca – MDT Production sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Baranowo, NIP: 7811893509.
Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę;
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
Gadżety – gotowe produkty reklamowe Sprzedawcy, oferowane i dostępne na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep oferuje do sprzedaży za pomocą sieci Internet gotowe produkty reklamowe Sprzedawcy (Gadżety).
4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 2 Składanie Zamówień

1. Złożenie zamówienia i zakup Gadżetów możliwy jest wyłącznie poprzez Sklep.
2. Klient może dokonać zakupu po zalogowaniu i utworzeniu Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika umożliwia sprawdzenie zamówienia i jego statusu. Założenie Konta Użytkownika wymaga podania danych osobowych, adresu e-mail oraz hasła do logowania. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. Aby złożyć zamówienie i dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go Gadżet, odpowiedni wariant jeśli dostępy oraz ilość sztuk a następnie naciska przycisk "Dodaj do koszyka".
4. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
5. W procesie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności oraz ma możliwość sprawdzenia zamówienia w podsumowaniu zamówienia.
6. Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” jest równoznaczne z oświadczeniem woli Klienta o zawarciu umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Klienta wskazany przy składaniu zamówienia bądź podczas procesu rejestracji w Sklepie i utworzeniu Konta Użytkownika.
8. Sprzedawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przesyła fakturę w formie elektronicznej.

§ 3 Zawieranie umów

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny Gadżetów nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na którym zdjęcia są wyświetlane mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego przybliżonego koloru.
4. Produkty oferowane w Sklepie oznaczone są znakiem towarowym (logo) festiwalu Sunrise lub Sklepu (MDT Style). Sprzedawca posiada prawo do korzystania i używania znaku towarowego.

§ 5 Płatność i Dostawa

1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy.
2. Czas realizacji może ulec wydłużeniu wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Z tytułu powyższego Klientowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadnego rodzaju roszczenia.
3. Płatność następuje poprzez firmę PayU, zewnętrznego operatora płatności za którego błędy procesowania Sprzedawca nie odpowiada – czynności wyjaśniające należy czynić w kontakcie operatorem.
4. Koszty dostawy pokrywa Klient według wyboru sposobu dostawy dokonanego podczas składania zamówienia.
5. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.
6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki zawierającej zamówione produkty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ujemne skutki powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzednim.
7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki pracownikowi firmy kurierskiej.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość wykonania usługi przez firmę kurierską.
9. Przesyłki nie dostarczone/nie odebrane od firmy kurierskiej mogą zostać ponownie wysłane na koszt Klienta po ustaleniach poczynionych drogą poczty elektronicznej na adres Sklepu: reklamacje_mdtstyle@mdtproduction.pl

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wady fizycznej zakupionych produktów Klienta ma prawo złożyć reklamację niezwłocznie po wykryciu wady.
3. Reklamacja powinna być złożona poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje_mdtstyle@mdtproduction.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji;
c) dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
d) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
5. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz zdjęcie wadliwego produktu.
6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji w formie wiadomości e-mail.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
8. Sprzedawca odmówi uznania reklamacji, w przypadku wad fizycznych produktów będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych i innych spowodowanych z winy Klienta.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi produkt nowy, wolny od wad na koszt Sprzedawcy.
10. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku, gdy składającym zamówienie i kupującym jest osoba fizyczna (konsument) ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki zawierającej zakupione produkty.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wypełnienie formularza dostępnego do pobrania tutaj i przesłanie go do Sprzedawcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrot produktów, pod warunkiem, iż zwracane produkty spełniają warunki określone niniejszym Regulaminem. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji lub gdy nie będzie to możliwe na numer konta podany przez Klienta w formularzu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać zwracane produkty na adres: MDT Production sp. z o.o. sp. k., ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo na własny koszt i odpowiedzialność, niezwłocznie, a w każdy razie nie później niż 14 dni dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
7. Sprzedawca zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem.
8. Zwracane produkty nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Produkty niespełniające wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie podlegają zwrotowi i nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki produktów do i od Klienta.
9. Sprzedawca zastrzega, iż zakupione produkty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień 1-8 powyżej.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie, wycofania produktów z oferty Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2022 roku.

Rabaty i promocje

zobacz

Szybka dostawa

zobacz

Kontakt

zobacz
do góry
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl